CƠ SỞ DỮ LIỆU THẺ BÁO CHÍ FESTIVAL HUẾ 2022
Họ và tên*
Bút danh
Quốc tịch*
Giới tính*

Địa chỉ
Đơn vị công tác
Địa chỉ đơn vị
Điện thoại liên lạc*
Email liên lạc
Nghiệp vụ báo chí đang hoạt động
Thẻ nhà báo/ Văn bản xác nhận*
Ngày cấp thẻ
Ảnh thẻ 3x4*